Služby

Ekonomická správa    Technická správa   Legislativní a evidenční správa     Profesionální předseda SVJ

Ekonomická správa

Vedení podvojného účetnictví o nákladech a výnosech domu, řádné účtování účetních případů na účetní osnovy dle vyhláška č. 504/2002 Sb.

Vedení hlavní účetní knihy a účetního deníku o pohybech finančních prostředků.

Inventární evidence hmotného a nehmotného majetku.

Zpracování roční účetní závěrky a zprávy o hospodaření společenství a bytových družstev, roční vyúčtování zálohových služeb, zpracování výměrů měsíčních plateb na jednotlivé byty a kontrola jejich řádného placení.

Měsíční přehledy o pohybu finančních prostředků na účtu společenství a bytových družstev.

Vedení seznamu dlužníků a jejich účetní upomínání.

Vedení pracovně právní a mzdové agendy.

Zpracování podkladů pro plnění daňových povinností společenství a bytových družstev.

Odborné poradenství ve věcech účetnictví a daní.

Odborná spolupráce při zajišťování dotací a vyřizování úvěrů pro financování velkých oprav domu, včetně návrhů na jejich právní jištění.

Technická správa

Zajišťujeme opravy a údržbu vybavení domu, které dle prohlášení vlastníka náleží do společných prostor domu, zejména pak chodeb, fasády domu, balkonů či lodžií, střechy domu, oken, včetně odborné pomoci při zpracování plánu krátkodobých či střednědobých oprav domu, dle požadavku výboru společenství.

Zajišťujeme revize – legislativou dané povinné revize technických zařízení, které jsou součástí společných částí domu, včetně odstranění zjištěných závad: elektro, hromosvodů, plynu, spalinových cest, požární zajištění

Smluvní zajištění dodávek všech energií a dodávky vody včetně zajištění oprav a revizí domovních a bytových rozvodů, hlavních uzavíracích ventilů, domovních kotelen.

Zprostředkování dodavatelů tepla: výhodou této služby je přenesení plné zodpovědnosti za provoz a dodávku tepla na vybranou společnost.

Provádíme údržbu a opravy výtahů a výtahové šachty, údržbu větracích šachet domu

Zajišťujeme nonstop havarijní službu včetně správy výtahů.

Odstraňujeme v co nejkratší době havarijní stavy bez ohledu na to, zda se jedná o havárie ve společných prostorách domu či v bytech.

Zajištujeme výběrové řízení na rekonstrukce.

Provádíme technický dozor investora dle platného ceníku.

Evidujeme a kontrolujeme rekonstrukce v bytech (na základě zplnomocnění výboru SVJ).

Zpracováváme doklady pro získání finančních dotací státních či evropských.

Jako dlouholetý správce jsme schopni doporučit nebo zajistit kvalifikované firmy s dobrými referencemi na provádění drobných i větších oprav.

Legislativní a evidenční správa

Vedení archivnictví a jiné spisové dokumentace společenství.

Vedení evidence členů společenství.

Poradenství k návrhům obchodních smluv zpracovaných cizími dodavatelskými subjekty, včetně rozboru rozpočtu díla.

Zajištění organizace schůzí shromáždění společenství vlastníků, tvorba prezenčních listin, pomoc při tvorbě pozvánek a případně jejich distribuce.

Zajištění ustavujících schůzí společenství vlastníků, včetně přípravy dokumentů potřebných k zápisu společenství do rejstříku.

Zajištění změn v obchodním rejstříku.

Zajištění upomínek za neplacení nájemného.

Zpracování dokladů společenství nutných pro krajský soud ve věcech souvisejících svedením rejstříku společenství.

Zajištění právního poradenství k činnostem souvisejícími s výkonem působnosti orgánů společenství vlastníků bytů se zaměřením na oblast bytového práva, občanského práva, veřejných zakázek apod.

Zajištění pojištění domu + pojištění výboru společenství.

Pojištění domu zahrnuje: poj. budovy, movitých věcí, skla, elektroniky, strojů, odpovědnosti za škodu, vandalismus, požár, vichřici a krupobití, povodeň a záplavu, vodu z vodovodního řadu, krádež a vloupání, odpovědnost členů výboru společenství.

Pro váš bytový dům jsme schopni zajistit cenovou kalkulaci pojištění nemovitosti vč. pojištění odpovědnosti výboru společenství po předložení znaleckého posudku nemovitosti.            

Profesionální předseda SVJ

Pokud stanovy připustí, může být statutárním orgánem SVJ na místo kolektivního orgánu (tzv. výboru) určený předseda. Jedná se o jednočlenný orgán, kdy tuto funkci může na základě smlouvy vykonávat i třetí osoba tzv. profesionální předseda společenství (jak fyzická, tak právnická), která není členem SVJ.

Předseda společenství vlastníků jednotek jedná samostatně, a to na základě volby shromáždění SVJ. Výkon funkce předsedy je kontrolován kontrolní komisí či revizorem z řad členů SVJ. Jedná striktně na základě platného zákona, přijatých stanov SVJ a dle rozhodnutí shromáždění.

Délka funkčního období předsedy SVJ ani členů výboru není v NOZ výslovně upravena. Z ustanovení o spolcích však plyne, že není-li ve stanovách uvedeno jinak, je funkční období pětileté.

Rozsah činnosti předsedy jakožto statutárního orgánu je určena na základě stanov a NOZ, přičemž zahrnuje zejména:

kontrola a dohled nad výkonem činnosti správce

zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění

zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost

odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů

připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství vlastníků, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství

předkládá k projednání a schválení účetní závěrku

zajišťuje řádné vedení písemností společenství a vede seznam členů

vyřizuje žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství, navrhuje řešení

sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby

zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků

zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství

rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství vlastníků, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek

za svojí činnost se zodpovídá shromáždění

přítomnost v domě na základě dohody pro umožnění osobního kontaktu s vlastníky jednotek

Zajišťuje periodické kontroly domu a technologií za účasti správce nemovitosti

Poptávka SVJ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.


Položky označené * jsou povinné

Pečujeme o

180

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

126

SVJ