Nejčastěji kladené dotazy.

Obraťte se na příslušného provozního technika. Pomůže Vám s výběrem ověřeného dodavatele. Opravy si hradí vlastník bytové jednotky.

Kontaktujte správce (kontakty jsou uvedeny zde na webu) v kontaktech. Případně Vám je sdělí předchozí majitel bytu. Také mu prosím předložte následující kopie dokumentů: 

  • návrh na vklad do katastru (nebo již výpis z katastru, pokud změna proběhla),
  • předávací protokol, kde jsou uvedeny stavy poměrových měřidel v bytě a datum předání bytu (tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení vyúčtování).

S požadavkem na změnu měsíčních záloh na služby s užíváním bytu související se obraťte na klientské centrum (předpisy a vyúčtování, zálohy) kontakt naleznete zde na webu v kontaktech.

Ve většině případů se hradí zálohy na služby pravidelně měsíčně na účet SVJ, BD či obytného domu formou příkazu k úhradě (i trvalého). Dále je možno hradit zálohy formou SIPO, složenkou, nebo složením v hotovosti přímo na pokladně SBD PS Liberec. (lze platit bankovní kartou)

Vlastník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby. Tuto změnu hlaste na bytové a členské evidenci v klientském centru. (kontakty jsou uvedeny zde na webu)

Spoluvlastníci mají právo rozhodovat o hospodaření se společnou věcí, tedy také mohou schválit pronájem společné části domu. Rozhodování se děje na shromáždění společenství vlastníků. Pro platné rozhodnutí postačí nadpoloviční většina hlasů na usnášeníschopném shromáždění. 

Pojmy běžná údržba a drobné opravy s užíváním bytů souvisejících vymezuje Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. ze dne 26. října 2015 ve znění pozdějších předpisů. Předpis se uplatňuje v případech, kdy chybí platné smluvní ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem konkretizující běžnou údržbu a drobné opravy v bytě.  

Plná moc k zastupování vlastníka na shromáždění musí být ověřená notářem pouze v případě, že je to zakotvené ve stanovách SVJ. V ostatních případech být ověřená notářem nemusí.

Jako vlastník máte oznamovací povinnost ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděl o skutečnosti nabytí jednotky, tuto skutečnost oznámit SVJ. Nám jako správci je potřeba poskytnout adresu a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Dále potřebujeme doručit doklad o nabytí nemovitosti, tj. platnou kupní nebo darovací smlouvu včetně listiny o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s vyznačením právní moci a protokol o převzetí bytu s aktuálními odečty měřidel SV, TUV či tepla. V souladu s GDPR se domluvíme na předání dalších nezbytných informací a dle pravidel SVJ stanovíme zálohy na služby. Obdržíte rozpis záloh s veškerými důležitými údaji, ten si pečlivě uschovejte.

Ano, cenová nabídka bude obsahovat rozsah poskytovaných služeb podle balíčku, který si zvolíte a sazebník pro služby poskytované nad rámec smlouvy. Upřednostňume však osobní jednání. 

Změny osobních a kontaktních údajů oznámíte na bytové a členské evidenci v klientském centru. (kontakty jsou uvedeny zde na webu) Děkujeme

Informace k podmínkám podnájmu družstevního bytu (dle stanov družstva), obdržíte na bytové a členské evidenci v klientském centru. (kontakty jsou uvedeny zde na webu) Děkujeme

Nabyvatel družstevního bytu obdrží informace na bytové a členské evidenci v klientském centru. (kontakty jsou uvedeny zde na webu) Děkujeme

Kontaktujte nás přes kontaktní formulář. Děkujeme

Pečujeme o

180

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

126

SVJ