Aktuality

Jak správně kombinovat dotaci s bankovním úvěrem

Stát již několik let podporuje svými dotačními programy revitalizaci bytových domů ve vlastnictví bytových družstev (BD) či správě společenství vlastníků (SVJ). Mezi nejvíce využívané druhy podpory pak jednoznačně patří dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z programu Bytové domy bez bariér (BDBB). Zatímco první program dotacemi výrazně snižuje náklady při komplexní rekonstrukci domu, spojené s dosažením energetických úspor, je program BDBB převážně využíván ke krytí nákladů při výstavbě nového výtahu v domě, kde dosud žádný výtah nebyl. Vlastníci bytových domů by si však měli uvědomit, že tyto programy tu nebudou věčně! Zatímco IROP přijme poslední žádosti o dotace v listopadu tohoto roku, pak u BDBB je otázkou, zda bude program opět koncem roku otevřen a kolik prostředků bude na dotace alokováno.

Přesto, že se v obou případech jedná o přímé statní dotace, které ve svém důsledku investorům z řad BD a SVJ výrazně sníží náklady spojené s realizovanou investicí, odlišnosti tu existují. Zatímco u IROP musí vlastník realizovat (a zaplatit) celou investici, přičemž dotace je vyplacena jednorázově až po té, co investor doloží, že revitalizace proběhla plně v souladu s projektovou dokumentací a je finančně vypořádána, pak u programu BDBB lze dotaci čerpat průběžně a použít ji tak na přímé proplácení dodavatelských faktur. Praxe ale v obou případech ukázala, že většina BD a SVJ se při realizaci takové investice neobejde bez využití úvěrových prostředků. „Protože oba programy mají svůj specifický režim čerpání dotací, je nutné, aby i banka nabídla specifické podmínky úvěru tak, aby svým klientům umožnila dotačně podpořenou investici nejen realizovat, ale současně aby jim i doporučila takovou variantu čerpání úvěru, která by jim minimalizovala úrokové náklady, s čerpáním úvěru spojené“ říká Ladislav Koucký, manažer pro bytová družstva a SVJ z ČSOB.

Zkušenosti ČSOB ukazují, že u programu BDBB je zbytečné (a nákladné), když klienti požadují poskytnutí úvěru na celou výši rozpočtových nákladů investice s tím, že po obdržení dotace provedou mimořádnou splátku úvěru. V této variantě by totiž klient platil úroky ihned po zahájení čerpání úvěru, přičemž jejich výše by se mu snížila až po provedení částečné splátky úvěru z dotace. „Praxe ukázala, že naprostá většina BD a SVJ akceptovala doporučení ČSOB a k financování výstavby nového výtahu nejdříve použila dotační (popř. i vlastní) zdroje s tím, že úvěr jim následně sloužil až k dofinancování předmětné investice“, popisuje své zkušenosti L. Koucký. Při takovém postupu totiž dojde k výrazné úspoře úrokových nákladů klienta! Je to dáno tím, že úvěr je poskytnut v nižší výši (pouze na dofinancování) a současně jeho čerpání je zahájeno až po té, co jsou použity dotační či vlastní zdroje – klient tedy platí úroky po kratší dobu a hlavně rovnou z nižšího objemu úvěru.

Pečujeme o

180

Domů

7015

Jednotek

17315

Klientů

126

SVJ